, ,

JM MAINTENANCE KIT

BRAND: JM
Maintenance Kit including 5 items :
• Brush
• Test Kit
• Triangular shaped Vaccum Head
• Leaf Rake
• Thermometer